Regulamin zakupów internetowego Sklepu Charytatywnego eliver.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

Preambuła

Sklep charytatywny eliver.pl został założony z myślą o niesieniu pomocy Podopiecznym Stowarzyszenia, głównie dzieciom z chorą wątrobą i po transplantacji organu. Całość dochodów jest wyłącznie przeznaczona na realizację celów statutowych.

    _____________________

Rozdział I: Definicje i postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Sprzedawca: Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver z siedzibą w Krakowie ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 30a/43 30-611 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000 124 837, REGON 356837765, NIP 9441380769. Dane kontaktowe: email: sklep@eliver.pl, tel: 126 54 52 99, 500460255, w godz. 10-17 od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 2. Kupujący, Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca przedmioty oferowane przez Sprzedającego w sklepie po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.
 3. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – przedmioty dostępne do sprzedaży w sklepie. Mogą to być rzecz ruchome, usługi, przedmioty nowe lub używane.
 5. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę (wymieniona w cenniku dostaw znajdujący się pod adresem https://eliver.pl/content/13-jak-zaplacic)
 6.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu lub przedmiotów ze Sprzedawcą.
 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu (wymieniona w cenniku dostaw znajdujący się pod adresem https://eliver.pl/content/14-przesylka-i-odbior-osobisty)

   _____________________

Rozdział II: Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu charytatywnego pod adresem www.eliver.pl. Jest skierowany do konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu.
 2. Regulamin jest integralna częścią umowy sprzedaży przedmiotów, dostępnych w sklepie.
 3. Przedmioty ze sklepu internetowego eliver.pl są sprzedawane w internecie.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 5. Aby zrobić zakup należy zapoznać się z regulaminem.
 6. Aby zrobić zakup w sklepie nie trzeba się w nim rejestrować.
 7. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty zalecane jest:
 8. Urządzenie z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową (preferowane: najbardziej aktualne wersje: Mozilla Firefoks, Google Chrome, Safari), z włączoną obsługa plików cookies i danych stron; z włączoną obsługą Javascript.
 9. Aktywne konto poczty elektronicznej (email);
 10. Zakupu można dokonać również przy pomocy telefonu komórkowego z systemem Android lub iOS oraz dostępem do internetu.
 11. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną klienta.

   _____________________

 Rozdział III: Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu. Produkty na stronie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek. Mogą być również oferowane produkty krótko używane lub pochodzące z wytworzenia używanych produktów, jednakże będą one odpowiednio oznaczone i opisane.
 2. W przypadku zakupu lub otrzymania vouchera nie ma możliwości zmiany na nim wartości, danych lub daty jego realizacji. Nie można go również wymienić na równowartość pieniężną oraz nie podlega zwrotowi.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad.
 4. Klient ma prawo niezwłocznie zgłosić wadę po jej wykryciu.
 5. Na bieżąco jest aktualizowana oferta produktów na stronie sklepu. 

   _____________________

Rozdział IV: Składanie zamówień

 1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta i rejestracji.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Składanie zamówień możliwe jest:
 • po zalogowaniu i rejestracji albo
 • bez logowania się i rejestracji ale po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizacje zamówienie
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 126 54 52 99
 • Osobiście w siedzibie sklepu

       4. W celu założenia konta w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych zgodnie z formularzem rejestracji.

       5. Założenie konta jest darmowe. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

       6.  Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby sklepu. W celu złożenia zamówienia należy:

 • Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” podając ilość przedmiotów;
 • zalogować się, zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji konta. Jeżeli wybrano możliwość zamówienia bez rejestracji Kupujący wypełnia formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybiera rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) oraz wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 • Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę" oraz potwierdzić zamówienie
 • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie.

      7. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

      8. Na końcową (ostateczną) do zapłaty cenę składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której kupujący jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówień oraz w chwili wyrażenia woli związania się z Umową Sprzedaży.

   _____________________

Rozdział V: Dostawa następuje: 

 1. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej a dostawa odbywa się na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Umowę sprzedaży realizujemy od 1 do 10 dni roboczych.
 3. Z uwagi na ochronę środowiska faktury są wystawiane w formie elektronicznej. Wystawiając i przesyłając faktury elektronicznie gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane jakie Kupujący poda do faktury podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 5. Faktura elektroniczna będzie dostarczona na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Jeśli Kupujący zmienił adres e-mail i nie powiadomił Sprzedającego telefonicznie przed wysyłką, korespondencja będzie wysyłana na dotychczasowy e-mail i będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.
 6. Każdorazowo podczas składania zamówienia można zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli tak zadecyduje Kupujący będzie wystawiona i wysłana faktura w formie papierowej.

   ____________________

Rozdział VI: Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać:
 • emailem na adres: sklep@eliver.pl
 • pocztą na adres siedziby Sprzedawcy: Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver, ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 30a/43 30-611 Kraków
 • faxem na numer 126 54 52 99

4. Bieg terminu określonego w p. 1 liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Konsument może wykorzystać również ogólnodostępnego formularza z załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12.   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

15. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie Klientów posiadających status konsumenta, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta i gdy produkty kupione były na podstawie umowy zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy może być wykonanie jedynie w całości. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem oznacza zwrot całego zestawu produktów. Odstąpienie od umowy sprzedaży oznacza odstąpienie od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży.

16. Gdy Konsument kupuje produkt główny w zestawie z innym produktem umowa sprzedaży zawarta jest w sposób kompleksowy. Sprzedawca nie przewiduje możliwości częściowego jej utrzymania jeśli Konsument wykonuje prawo odstąpienia co do części umowy.

  _____________________

Rozdział VII: Dane osobowe w sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu  mogą być:
 • w przypadku gdy Klient korzysta ze sposobu dostawy poprzez przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską jego dane osobowe udostępniane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,
 • w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej jego dane osobowe są udostępnione podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie.

4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oznaczać będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
6.   Przetwarzanie danych osobowych w bardziej szczegółowym zakresie reguluje Polityka prywatności dostępna na stronie sklepu.

   _____________________

Rozdział VIII: Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi rzecz wolną od wad zgodnie z ofertą produktu.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności  (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamacje oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie produktu w sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

   ____________________

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

 

 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy Przepisów o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Krakowie.

 3. Klient ma prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

             a.  złożyć swoją skargę m. in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pode adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

             b.  złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

  ____________________

Rozdział X: Zmiana regulaminu

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie regulaminu następuje poprzez opublikowanie komunikatu stronie internetowej sklepu, który wyświetli się na stronie logowania po raz pierwszy od zmiany regulaminu. Akceptacja zmian nastąpi poprzez kliknięcie w polu tego komunikatu. W przypadku braku akceptacji nastąpi wylogowanie z systemu. Dalsze korzystanie z serwisu będą kontynuowane ze statusem klienta niezalogowanego lub niezarejestrowanego na zasadach, które określa aktualny regulamin.
 3. Złożone wcześniej zamówienia będą realizowane na zasadach, jakie określa regulamin, który obowiązywał podczas składania tych zamówień.
 4. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają ze sklepu internetowego.
 5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od momentu udostępnienia na stronie sklepu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są realizowane na dotychczasowych zasadach.